ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+1 «YOUTH FOR REFUGEES»

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Συγκεκριμένα, στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα κι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια, διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.

Μορφή επιχορήγησης προγράμματος: Η επιχορήγηση ανέρχεται κατ’ ανώτατο ποσό, στο ποσό των 10.282,00 €. Η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης, καθώς και με τη μορφή επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι πραγματοποιούνται, σύμφωνα με:

• Τις επιλέξιμες δαπάνες

• Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

• Τους χρηματοοικονομικούς κανόνες.

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Steps»

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα «Steps» το οποίο διοργανώνεται απο το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Ε.Ε., προσανατολίζει το έργο του στην ισότητα των ευκαιριών στην Ευρώπη για την εκπαίδευση, πέρα από κάθε πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό περιορισμό. 

Χρησιμοποιώντας την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία το έργο επιθυμεί να γίνει ένα Κέντρο επί των ευρωπαϊκών θεμάτων και των πολιτικών που προάγει η Ένωση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να λάβουν πολύτιμες γνώσεις μέσω εκπαιδεύσεων μη τυπικής μάθησης και της e-learning πλατφόρμας CEREBRUM Online System που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, πέρα από τα στενά όρια της τάξης, αλλά και πέρα από τα εμπόδια που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες ομάδες, η οποία θα λειτουργήσει ως εξ αποστάσεως ακαδημία, χώρος συζήτησης και προβληματισμού των χρηστών για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες πολιτικές της Ε.Ε. 

Το έργο έχει μεγάλη σημασία για τη νεολαία της περιοχής μας και θα προσπαθήσει να φέρει στην τοπική κοινωνία ευεργετικά αποτελέσματα με πολλαπλό και πολυεπίπεδο αντίκτυπο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, νέους 18-30, εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θεματικές που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε., τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας και των σχολικών μονάδων και τη βιώσιμη λειτουργία των Κέντρων Νέων.